• Кинески
  • Термопилен модул за инфрацрвени сензори